Liečba zeleného zákalu

Objednať na vyšetrenie

Zelený zákal, odborne nazývaný glaukóm, je jedno z najzávažnejších ochorení oka. Nepoznaný, neliečený, alebo neadekvátne liečený glaukóm môže viesť až k slepote.

Zelený zákal je spojený s trvalým alebo záchvatovým zvýšením vnútroočného tlaku, ktoré vedie k trvalému poškodeniu zrakového nervu, čím dochádza k poškodeniu zrakových funkcií. Vo vyspelých krajinách je zelený zákal druhou najčastejšou príčinou slepoty.

Typy glaukómu

• primárny glaukóm s otvoreným uhom – plazivý, bezpríznakový typ
• primárny glaukóm s uzavretým uhlom – záchvatový typ, akútna forma glaukómu
• sekundárny glaukóm – pri iných ochoreniach, po liekoch alebo po úraze
• vrodený a detský glaukóm

 

Príznaky zeleného zákalu

Pri glaukóme s otvoreným uhlom, ktorý sa u pacientov vyskytuje najčastejšie, môže byť priebeh ochorenia bez príznakov. U väčšiny pacientov je ochorenie spojené so zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý však často nezaregistrujú alebo prejavy, ktoré sú s ním spojené (pobolievanie očí, hlavy, občasné začervenanie očí) pripisujú únave alebo vyčerpaniu.
Zhoršovanie videnia nemusí pacient pozorovať až do pokročilého štádia, kedy sú výpadky v zornom poli stále väčšie a objavuje sa aj porucha periférneho videnia. Postupne dochádza k celkovému zníženiu zrakovej ostrosti.
Akútna forma glaukómu sa prejavuje tvrdým, červeným okom so zreničkou nereagujúcou na svetlo. Tento typ glaukómu je sprevádzaný intenzívnou bolesťou a pocitom tlaku v oku, bolesťou hlavy, rozmazaným videním a nevoľnosťou.

 

Rizikové faktory vzniku glaukómu

Výskyt zeleného zákalu je medzi 70 – 80 ročnými minimálne osemkrát vyšší ako medzi 30 – 40 ročnými. V mladšom veku bývajú muži aj ženy postihovaní glaukómom rovnako. Naopak, v starobe sú častejšie postihované ženy než muži.

• zvýšený vnútroočný tlak (nad 21 mmHg)
• vek nad 60 rokov
• dedičnosť – výskyt glaukómu v rodine
• vysoký krvný tlak
• ochorenia ciev
• cukrovka
• krátkozrakosť – nad mínus tri dioptrie
• dlhodobé užívanie kortikoidov
• hrúbka rohovky menej ako 0,5 mm
• poranenie oka

 

Diagnostika zeleného zákalu

Včasná a presná diagnostika je pre úspešnosť liečby zeleného zákalu veľmi dôležitá. Keďže sa toto ochorenie väčšinou rozvíja dlhú dobu nepozorovane, len pravidelné očné vyšetrenia nám pomôžu odhaliť glaukóm včas. Po 40. roku života odporúčame preventívne vyšetrenie absolvovať aspoň raz za dva roky. Ak sa však vo vašej rodine vyskytol glaukóm, doporučujeme navštíviť očného lekára každý rok.

Pre presnú diagnostiku zeleného zákalu robíme:

• meranie vnútroočného tlaku
• vyšetrenie predného a zadného segmentu oka štrbinovou lampou
• vyšetrenie zrakovej ostrosti
• perimetria – vyšetrenie zorného poľa
• gonioskopia – metóda vyšetrenia štruktúr komorového uhla
• pachymetria – ultrazvukové meranie hrúbky rohovky
• vyšetrenie očného pozadia
• topografia rohovky – viacúčelové vyšetrenie rohovky, ktoré poskytuje detailnú analýzu celej rohovky
• OCT vyšetrenie terča zrakového nervu a gangliových buniek
• záťažový test

CMO je jediné pracovisko na Slovensku, ktoré má možnosť okrem OCT vyšetrenia realizovať aj tzv. elektrofyziologické vyšetrenie sietnice. Pomocou elektrofyziologických metodík sa objektívne testuje funkcia sietnice a zrakového nervu, topograficky presne sa určuje prípadná porucha jednotlivých štruktúr sietnice a zrakového nervu.
Elektrofyziológia je celosvetovo uznávaná za špičkovú a najobjektívnejšiu metódu diagnostiky glaukómu a jediný objektívny perimeter.

 

Liečba zeleného zákalu

Zelený zákal je ochorenie, ktoré nemožno doposiaľ vyliečiť, môžeme len zmierniť, prípadne zastaviť poškodzovanie zrakových funkcií. Cieľom liečby je zníženie vnútroočného tlaku, aby nedochádzalo k negatívnym zmenám vo videní – k zužovaniu periférneho videnia či poklesu zrakových funkcií.
Dodržiavaním vhodnej životosprávy, pravidelnými kontrolami, sledovaním a vhodnou liečbou sa dá pokles zrakových funkcií zastaviť alebo spomaliť. Podľa toho, ako razantne potrebujeme vnútroočný tlak znížiť, volíme buď konzervatívnu, laserovú alebo chirurgickú liečbu.

Liečebné ciele

• zabrániť progresii poškodzovania zrakových funkcií
• znížiť vnútroočný tlak na hodnotu “cieľového tlaku”
• minimalizovať vedľajšie účinky a komplikácie liečby