Personál

V CMO pracuje skúsený tím lekárov a zdravotných sestier pod vedením vynikajúceho očného chirurga, primára MUDr. Romana Ondreičku.

 • profile-photo

  JUDr. Eva Vidová

  riaditeľka

  V roku 1999 založila v Bratislave prvé pracovisko jednodňovej očnej chirurgie na Slovensku – Centrum mikrochirurgie oka. V roku 2002 sa stala prvou predsedníčkou Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie (SAJCH), ktorá združuje poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti zo všetkých medicínskych odborov z celého Slovenska, pričom na čele SAJCH stojí nepretržite celých 19 rokov.

 • profile-photo

  MUDr. Roman Ondreička

  primár, Bratislava / Topoľčany

  MUDr. Roman Ondreička sa od 1.2. 2018 stal primárom CMO v Bratislave, pričom ako očný chirurg pôsobí aj v CMO Topoľčany. Je vynikajúcim očným lekárom a očným chirurgom, ktorý sa špecializuje predovšetkým na operácie na prednom segmente oka, hlavne operácie sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky a transplantácie rohovky (keratoplastiky). V súčasnosti mu v počte vykonaných lamelárnych transplantácií na Slovensku patrí absolútne prvenstvo. MUDr. Ondreička je členom Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie, aktívne ovláda anglický a nemecký jazyk.

 • profile-photo

  MUDr. Barbora Bogdánová

  očná lekárka a odborný zástupca spoločnosti, Topoľčany

  Je absolventkou Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, ktorú úspešne ukončila v roku 2008. V roku 2016 získala na LF SZU Bratislava atestáciu v odbore oftalmológia. V rokoch 2006 až 2016 pracovala na Očnej klinike FNsP F.D.R. v Banskej Bystrici. V roku 2016 nastúpila na Očné oddelenie NsP Topoľčany, kde pracovala až do augusta 2017. Od septembra 2017 vedie špecializovanú ambulanciu v odbore oftalmológia spoločnosti CMO,s.r.o. v Topoľčanoch. MUDr. Barbora Bogdánová sa venuje predovšetkým komplexnej diagnostike a liečbe predného a zadného segmentu oka. V tíme CMO Topoľčany je vedúcou lekárkou pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť a súčasne aj odborným zástupcom spoločnosti. Pravidelne sa zúčastňuje slovenských aj zahraničných oftalmologických kongresov. Aktívne ovláda anglický aj nemecký jazyk.

 • profile-photo

  MUDr. Michaela Frtúsová

  vedúca očná lekárka jednodňovej zdravotnej starostlivosti, Topoľčany

  MUDr. Michaela Frtúsová je absloventkou Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, ktorú ukončila štátnou skúškou v roku 2012. Od roku 2012 do októbra 2018 pracovala na Očnej klinike FN Nitra, kde sa venovala diagnostike ochorení predného aj zadného segmentu oka a zákrokom na okolí oka. Od roku 2014 sa špecializovala na diagnostiku a liečbu cievnych ochorení oka, vrátane laserovej liečby sietnice a liečby antirastovými faktormi. V decembri 2017 úspešne urobila atestačnú skúšku v odbore oftalmológia na LF SZU v Bratislave a od novembra 2018 sa stala členkou lekárskeho tímu CMO v Bratislave. V CMO Topoľčany pracuje MUDr. Michaela Frtúsová ako vedúca lekárka jednodňovej zdravotnej starostlivosti. MUDr. Frtúsová sa pravidelne zúčastňuje odborných akcií, domácich aj zahraničných kongresov pre oftalmológov. Aktívne ovláda anglický jazyk.

 • profile-photo

  MUDr. Tamara Štětinová, PhD.

  očná lekárka, Bratislava

  MUDr. Tamara Štětinová, PhD. je skúsená očná lekárka s atestáciou v odbore oftalmológia a pedooftalmológia. Doktorandskú skúšku absolvovala v roku 2009, pričom témou jej dizertačnej práce bola “Diagnostika tapetoretinálnych dystrofií pomocou elektrofyziologických vyšetrovacích metód”. Od roku 2002 vyučovala odbor oftalmológia na LFUK Bratislava, vrátane zahraničných poslucháčov v anglickom jazyku. Je autorkou 50 prednášok a publikácií a to tak domácich ako aj zahraničných. Od septembra 2015 sa MUDr. Štětinová stala odbornou garantkou na Slovensku jedinečného diagnostického laboratória elektrofyziologických vyšetrení, ktoré svojím vybavením patrí k špičke nielen na Slovensku. V roku 2019 sa stala aj odbornou garantkou očného tkanivového zariadenia (rohovkovej banky), na prevádzku ktorej sme získali licenciu MZ SR vo februári 2019. MUDr. Tamara Štětinová, PhD. hovorí anglicky, nemecky a maďarsky.

 • profile-photo

  MUDr. Nicol Kalinová

  sekundárny lekár, Bratislava

  MUDr. Nicol Kalinová pracuje v CMO od augusta 2019. Je absolventkou lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala semester na nemeckej univerzite, kde sa medzi inými predmetmi venovala aj očnému lekárstvu. Skúsenosti zo zahraničných nemocníc si rozšírila aj pracovným pobytom v nemocnici v švajčiarskom Berne. Od októbra 2019 je zapísaná v atestačnom programe v odbore oftalmológia. Venuje sa diagnostike a liečbe ochorení predného a zadného segmentu oka. Je členkou podporného transplantačného tímu primára nášho centra MUDr. Romana Ondreičku, kde je jej náplňou práce okrem iného aj sledovanie a plánovanie transplantácií jednotlivých pacientov. Aktívne ovláda nemecký a anglický jazyk.

 • profile-photo

  MUDr. Katarína Kornfeld

  očná lekárka, Bratislava a Topoľčany

  Pracuje v CMO od roku 2007. Je špecialistkou najmä na refrakčnú chirurgiu excimerovým laserom, diagnostiku a liečbu ochorení rohovky, predovšetkým keratokonusu a iných ochorení rohovky. Zaoberá sa estetickou mikrochirurgiou, plastickými operáciami mihalníc a odstránením degeneratívnych zmien na okolí oka a oku samotnom, diagnostikou a liečbou glaukómového ochorenia, laserovou liečbou sietnice. Mudr. Kornfeld sa v roku 2011 stala študentkou doktorantského štúdia LF UK Bratislava. Je členkou zahraničných oftalmologických spoločností a pravidelne sa zúčastňuje ich odborných kongresov a seminárov. Aktívne ovláda anglický jazyk.

 • profile-photo

  MUDr. Henrieta Marková

  očná lekárka, Bratislava

  MUDr. Henrieta Marková pracuje v CMO od apríla 2017. Do augusta 2017 pracovala na očnej klinike SZU Univerzitnej nemocnice Bratislava. Vo februári 2019 úspešne absolvovala atestačnú skúšku z oftalmológie. Venuje sa diagnostike a liečbe ochorení predného a zadného segmentu oka, predovšetkým však patológii rohovky. Vykonáva zákroky v oblasti estetickej chirurgie oka, plastické operácie na mihalniciach, úpravu a odstránenie degeneratívnych zmien oka a jeho okolia a excimer laserové operácie. Pravidelne sa zúčastňuje slovenských a zahraničných kongresov. Aktívne ovláda anglický a nemecký jazyk.

 • profile-photo

  MUDr. Oľga Krausová

  očná lekárka, Bratislava

  Vysokoškolské štúdium od r. 2002 – 2008 absolvovala na LF Univerzity Karlovej v Hradci Králové . Od r. 2008 do r. 2013 pracovala v UNB Očná klinika Antolská, pričom v r. 2012 získala na tejto klinike aj atestáciu v odbore oftalmológia. Od roku 2018 až doposiaľ pracuje na čiastočný úväzok v CMO Bratislava, pričom jej hlavným pôsobiskom v súčasnosti je jej vlastná očná ambulancia OK Oftal v Bratislave v Rači. Vo svojej praxi sa venuje predovšetkým diagnostike a liečbe ochorení predného a zadného segmentu oka, predovšetkým ochoreniu očného povrchu, glaukómu a sivému zákalu. MUDr. Krausová ovláda aktívne anglický a pasívne nemecký jazyk, pravidelne sa zúčastňuje slovenských a českých oftalmologických kongresov.

 • profile-photo

  MUDr. Martina Ksseibi

  očná lekárka, Topoľčany

  MUDr. Martina Ksseibi je absolventkou Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Od roku 1996 pracovala na Očnom oddelení NsP Topoľčany. V roku 1999 absolvovala I. atestáciu v odbore oftalmológia a v roku 2003 II. atestáciu v odbore oftalmológia. Na Očnom oddelení v Topoľčanoch sa venovala diagnostike a liečbe ochorení predného a zadného segmentu oka, predoperačným vyšetreniam a pooperačnej starostlivosti o pacientov a operačnému riešeniu traumatických zmien predného segmentu oka. . V rokoch 2014 až 2015 pôsobila ako odborný garant pre jednodňovú očnú chirurgiu v Nemocnici Bánovce 3. Súkromná nemocnica, s.r.o. Od roku 2018 pracovala na očnej ambulancii Svet zdravia Topoľčany,a.s. MUDr. Ksseibi okrem diagnostických vyšetrení vykonáva operačné zákroky v oblasti okolia oka, plastické operácie na mihalniciach.

 • profile-photo

  MUDr. Oleszja Krivszkij

  sekundárny lekár, Topoľčany

  Pracuje v CMO Topoľčany od septembra 2021. Je absolventkou lekárskej fakulty Národnej univerzity v Užhorode, ktorú ukončila štátnou skúškou v roku 2013. Od októbra 2021 je zapísaná v atestačnom programe v odbore oftalmológia. Aktívne ovláda ukrajinský, maďarský, ruský a anglický jazyk.

 • profile-photo

  JUDr. Marta Balážiková

  manažérka, Topoľčany

  JUDr. Marta Balážiková je absolventkou Právnickej fakulty PEVŠ v Bratislave. Do roku 2018 pracovala ako koncipientka advokátskej kancelárie v Topoľčanoch, od 1.4. 2019 je projektovou manažérkou CMO, s r.o. Od začiatku sa aktívne zúčastňovala na všetkých prípravných činnostiach potrebných k otvoreniu nového pracoviska jednodňovej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulancie v odbore oftalmológia v Topoľčanoch, v súčasnosti sa podieľa na riadení fungovania pracoviska.

 • profile-photo

  Mgr. Rebeka Klingová

  koordinátorka očného tkanivového zariadenia, Bratislava

  Mgr. Rebeka Klingová nastúpila do CMO v máji 2020, po viac dva a pol roku na pozícii zdravotníckého laboranta v centrálnej tkanivovej banke v UNB Ružinov. Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania nadobudla na Karlovej univerzite v Hradci Králové v odbore zdravotnícka bioanalytika. V CMO v pozícii koordinátorky očného tkanivového zariadenia (OTZ) zodpovedá za odber, spracovanie a distribúciu darcovských očných tkanív (rohoviek). Hovorí anglicky a maďarsky.

 • profile-photo

  Mgr. Renáta Červenková

  vedúca zdravotná sestra, Bratislava

  Pracuje v CMO v Bratislave od júna 2017 ako inštrumentárka operačnej sály, od mája 2019 zastáva pozíciu vedúcej zdravotnej sestry, pričom je súčasne aj vedúcou koordinátorkou zdravotnej starostlivosti očnej kliniky. Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu MUDr. Ivana Hálka v Bratislave, odbor všeobecná zdravotná sestra a je aj absolventkou Trnavskej univerzity FZaSP. Aktívne ovláda nemecký jazyk.

 • profile-photo

  Mgr. Lenka Zubčáková

  optometristka očnej kliniky, Bratislava

  Pracuje v Centre mikrochirurgie oka od októbra 2020 na pozícii optometristka očnej kliniky. Je absolventkou magisterského štúdia Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v odbore Optometria. Počas štúdia získavala praktické skúsenosti pri práci v niekoľkých optikách v Brne a Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila v očnej optike v Brne ako optometrista. Hlavnou náplňou jej práce je určovanie optimálnej okuliarovej korekcie, aplikácia kontaktných šošoviek, vyšetrovanie pacientov na oftalmologických prístrojoch ako je perimeter, Pentacam, OCT a iné. Vrámci celoživotného vzdelávania sa pravidelne zúčastňuje odborných vzdelávacích kongresov a akcií zameraných na optiku, optometriu a oftalmológiu. Aktívne ovláda anglický jazyk.

Další zdravotný personál:

  • Monika Doležalová

   zdravotná sestra v ambulancii, Bratislava

  • Lucia Kubáni

   zdravotná sestra v ambulancii, Bratislava

  • Mgr. Silvia Koleňáková

   zdravotná sestra a inštrumentárka operačnej sály, Topoľčany

  • Bc. Veronika Opáthová

   zdravotná sestra, Topoľčany

  • Bc. Beáta Popálená

   inštrumentárka operačnej sály, Bratislava

  • Mgr. Jana Molnárová

   inštrumentárka operačnej sály, Topoľčany

  • Mgr. Mária Voráčková

   inštrumentárka operačnej sály, Topoľčany

  • Lýdia Geričová

   zdravotná sestra operačnej sály, Bratislava

  • Mgr. Lucia Kojnok

   inštrumentárka operačnej sály, Bratislava

  • Alena Frištáková

   sanitárka a upratovačka, Topoľčany

  • Monika Gudábová

   zdravotná sestra, Topoľčany

 • Recepcia:

  • Dominika Daňo

   Bratislava

  • Henrieta Lipovská

   Bratislava

  • Ing. Zuzana Mošaťová

   Topoľčany

 • Správca siete:

  • Ing. Tomáš Harman

   Bratislava

  • Miroslav Stanček

   Topoľčany