Očné tkanivové zariadenia

Očné tkanivové zariadenie (OTZ), alebo aj tzv. očná banka je pracovisko Centra mikrochirurgie oka, vykonávajúce činnosti spojené s odberom, spracovaním, testovaním, konzervovaním, skladovaním a distribúciou ľudských očných tkanív a buniek.

Kontakt

CMO Očné tkanivové zariadenia
Gagarinova 7/B, 821 03, Bratislava II
MHD – linky č. 75, 201, 202
(zastávka Ondrejovova)

Kontaktná osoba: Mgr. Rebeka Klingová, koordinátor OTZ
+421 2 331 043 24
+421 917 054 330

klingova@cmo.sk

Očné tkanivové zariadenie (OTZ) je pracovisko Centra mikrochirurgie oka, vykonávajúce činnosti spojené s odberom, spracovaním, testovaním, konzervovaním, skladovaním a distribúciou ľudských očných tkanív a buniek. Je zodpovedné za všetky aspekty dodržiavania bezpečnosti a kvality tkaniva, zamerané na docielenie úspechu očných operácií – transplantácií rohoviek a ich štepov (keratoplastiky). Koordinátorkou očného tkanivového zariadenia je Mgr. Rebeka Klingová.

 

O nás

V roku 2019 sme získali povolenie z Ministerstva zdravotníctva SR na prevádzkovanie očného tkanivového zariadenia (OTZ). Pre našu kliniku to bol logický krok, aby sme sa mohli zdokonaľovať v tejto oblasti a poskytnúť predovšetkým slovenským pacientom čo najrýchlejší prístup ku tkanivám, s cieľom minimalizovať čakacie doby na transplantácie. V OTZ sa spracovávajú ľudské rohovky na účely transplantácie rohovky – keratoplastiky.

Povolenia
Povolenia na vykonávanie činnosti tkanivového zariadenia: Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z dňa 11.2.2019 povoľuje prevádzkovať zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti: tkanivové zariadenie v rozsahu činnosti: odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členského štátu. V rozsahu odborného zamerania: oftalmológia.

Legislatíva
V zmysle platnej legislatívy v tejto oblasti, očné tkanivové zariadenie musí dodržiavať
transplantačný zákon § 317/2016
zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti §578/2004
zákon o zdravotnej starostlivosti §576/2004

Smernice a rozhodnutia EÚ:
• smernicu komisie EÚ 2015/565 ohľadom kódovania ľudských tkanív a buniek,
• smernica komisie EÚ 2015/566 ohľadom noriem kvality a bezpečnosti dovážaných tkanív a buniek,
• smernica 2004/23/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti ľudských tkanív a buniek,
• smernica komisie 2006/17/ES ohľadom technických požiadaviek na darcovstvo,odber a testovanie ľudských tkanív a buniek,
• smernica komisie 2006/86/ES ohľadom požiadaviek na spätné sledovanie a oznamovanie závažných nežiadúcich reakcii a udalostí ,
• smernica komisie 2012/39/EÚ dopľňa smernicu 2006/17/ES,
• a ďalšie náležitosti odkazujúce sa na tieto zákony a smernice.

Dôležité stránky:
Stránka notify library slúži na poskytovanie globálnych informácii
o zdokumentovaných nežiadúcich reakciách a udalostiach spojené s klinickým
využitím ľudských orgánov, tkanív a buniek.
https://www.notifylibrary.org/

 

Činnosť OTZ

• Odber tkaniva sa vykonáva na oddelení patológie. Na tomto mieste sa realizuje aj výber vhodného darcu. Tomuto kroku kladieme veľkú vážnosť, aby sme neúmyselne nepoškodili konečného príjemcu tkaniva.
• K výberu vhodného darcu patria aj laboratórne výsledky z odberu krvného séra a mikrobiologického steru od darcu.
• Od darcu sa odoberajú rohovky z obidvoch očí. V našom zariadení dbáme na humáne zaobchádzanie s darcami, preto zasahujeme do tkanív iba v minimálnom rozsahu.
• Rohovky uskladňujeme v takzvaných hypotermických podmienkach. Čo znamená, že prenos aj uskladnenie tkaniva sa uskutočňuje pri teplote 2⁰C až 8⁰C.
• Na uskladnenie rohoviek využívame komerčne zaobstarané média Eusol od výrobcu Alchymia. V médiách je prímes antibiotík, čím odstránime riziko potencionálneho kontaminovania.
• Tkanivo, jeho kvalitu a použiteľnosť vyhodnocujeme v laboratóriu očného tkanivového zariadenia.
• Odborný zástupca pre očné tkanivové zariadenie je MUDr. Tamara Štetinová, PhD., ktorá patrí k dlhoročným kmeňovým očným lekárom našej kliniky.
• Distribúcia tkanív nastáva po záverečnom vyhodnotení všetkých potrebných dokumentov. Zariadenie zabezpečuje transport v podmienkach aké sú potrebné pre tkanivo na 12 hodín.

 

Darcovstvo

Pojem darcovstvo
Je to darovanie ľudských orgánov, tkanív alebo buniek určených pre ľudského príjemcu alebo na mimotelové použitie. Rohovky sú najčastejšie transplantovaným tkanivom. V súčasnosti pre transplantačné účely získavajú výhradne od mŕtvych darcov. V Slovenskej republike je predpokladaný automatický súhlas s odberom tkanív. V prípade ak občan nechce darovať tkanivo, musí spísať vyhlásenie o nesúhlase s odberom orgánov a tkanív po smrti na transplantačné účely, ktoré nájde na stránke NTO – národnej transplantačnej organizácii.

Výber vhodného darcu
Darcovia sú dôsledne vyberaní na základe určitých kritérii, príslušnej dokumentácie darcu, pričom sa kontrolujú všetky kontraindikácie. V našom prípade sa zameriavame na ochorenia zraku a očného tkaniva. Na základe týchto informácii a zhodnotenia očného aparátu dôjdeme k výslednému výberu darcu.

 

Očné tkanivo

Čo je rohovka?
Je to predná, priehľadná, zakrivená časť oka, ktorá zakrýva zreničku a dúhovku. Pri zdravej rohovke nie sú prítomné cievy. Vyživovaná je z vnútornej strany (komorovou vodou) z vonkajšej strany je povrch pokrytý slzným filmom. Ten rohovku chráni pred dehydratáciou a obsahuje aj biologicky dôležité molekuly. Rohovka má 6 vrstiev. Poslednú z vrstiev objavil v roku 2013 pán Harmindera Singh Dua. Túto vrstvu nazvali Duova alebo Pre-descemetova vrstva. Rohovka, ktorá má latinské pomenovanie Cornea vznikla z gréckého slova Kerato čo znamená štít alebo roh, teda už staroveký gréci poznali doležitú obrannú funkciu tohto tkaniva.

Vrstvy rohovky:

Epitel – najvrchnejšia vrstva rohovky, pozostáva z troch typov buniek. Má bariérovú funkciu. Je pokrytá slzným filmom.
Bowmanova vrstva – pozostáva najmä z kolagénu I a III typu. Jej úloha nie je zatiaľ objasnená. Rohovka mnohých cicavcov neobsahuje túto vrstvu.
Stróma – vypĺňa 90% z hrúbky rohovky. Špecifické zloženie určuje vlastnosti rohovky ako je napríklad stabilita zakrivenia rohovky, pevnosť a transparencia.
Pre-descemetova vrstva – identifikovaná len v roku 2013, s tohto dôvodu nie je úplne známa funkcia predpokladá sa, že spevňuje Descemetovu membránu.
Descemetova membrána – v prípade poškodenia má schopnosť regenerácie a je veľmi odolná voči infekčným mikroorganizmom.
Endotel – najvnútornejšia časť rohovky. Tvorí ju jedna vrstva buniek – endotelové bunky. Na endotelovom mikroskope (ktorý máme aj v našom zariadení) tieto bunky počítame a sledujeme ich tvar a veľkosť.

 

 

Transplantácie

Perforujúca keratoplastika
Zákrok na rohovke, pri ktorom sa odstráni a nahradí celá hrúbka rohovky.

Lamelárna keratoplastika
V posledných desaťročiach sa s obľubou využívajú modernejšie prístupy keratoplastiky. Pri týchto prístupoch sa z rohovky oddelujú jednotlivé vrstvy. Takýto spôsob využitia rohovky umožňuje pacientom rýchlejšiu a úspešnejšiu rehabilitáciu po zákroku a nižšie riziko rejekcie štepu. (odvrhnutie transplantátu) Takto spracovaná rohovka sa nazýva lamela.
Podľa transplantovanej vrstvy delíme lamelárne techniky na prednú a zadnú lamelárnu keratoplastiku.

Rohovková lamela na zadnú lamelárnu keratoplastiku
• Pri zadnej lamelárnej keratoplastike sa vykonáva výmena len postihnutej vnútornej časti rohovky, tj. endotelu, descemetovej membrány a prípadne priľahlých častí zadných vrstiev strómy rohovky.
• Je pripravovaná z korneosklerálneho terča pomocou mikrokeratómu – DSAEK, ultra DSAEK, alebo manuálne – PDEK, DMEK.
• Štep na transplantáciu metódou PDEK je tvorený endotelom, jeho bazálnou membránou (descemetova mambrána) a pre-descemetovou membránou, alebo je štep na transplantáciu vytvorený metódou DMEK tvorený len descemetovou membránou a vrstvou endotelových buniek.
• Lamela DSAEK je tvorená komplexom endotelu, descemetovej membrány, pre-descemetovej membrány a vrstvou strómy.

Rohovková lamela na prednú lamelárnu keratoplastiku
• DALK je pripravovaná z korneosklerálneho terča pomocou mikrokeratómu alebo manuálne. Štep na transplantáciu je tvorený prednou časťou rohovky, tj. epitelom s Bowmanovou membránou a rôznou hrúbkou rohovkovej strómy.
• Pri prednej lamelárnej keratoplastike sa chirurgicky nahrádza predná časť rohovky, tj. epitel s Bowmanovou membránou a rôznou hrúbkou rohovkovej strómy. Princípom je zachovanie pacientovej zadnej časti rohovky teda descemetovej membrány a endotelu.

 

A: vrstvy rohovky
B: perforujúca keratoplastika
C: lamela vhodná pre operáciu DALK
D: lamela vhodná pre operáciu DSAEK
E: lamela vhodná pre operáciu DMEK

 

 

História transplantácii

Z historického hľadiska spomínal keratoplastiku (obnovenie rohovky iným tkanivom) staroveký grécky lekár Galén. V praktickom význame sa keratoplastika datuje do 19. storočia, kedy sa začali prvé pokusy s transplantáciami so zvieracími rohovkami. Experimentálne skúšanie transplantácii nebolo vo väčšine prípadoch účinné. Bolo to následkom viacerých okolností nesterilného prostredia, malého množstva nástrojov atď. Zmena nastala zavedením chloroformovej anestézy, Listerovými princípami sterility a nástrojom zvaným trepán (okrúhly chirurgický nástroj na vyrezanie kruhu), ktorý vyvinul Arthur von Hippel. Títo páni posunuli keratoplastiku do iných oblastí kde sa mohla rozvíjať.

Príchodom 20. storočia došlo k úspešným prevedeniam operácii. Prvú úspešnú keratoplastiku previedol lekár Eduard Konrád Zirm v Olomouci vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku.

V 20-tych až 30-tych rokoch 20. storočiach sa uskutočnilo veľa úspešných keratoplastík v Prahe a stala sa tak svetovým centrom na túto problematiku. O úspešné transplantovanie v tomto období sa postarali doktori ako Anton Elschnig a Ernst Fuchs. Dôležité bolo vyriešiť aj otázku uskladnenia rohovky. Zaoberal sa tým André Magitota. Uvedomoval si negatívne vplyvy na uschovávanie tkaniva a snažil sa im vyhnúť.

Postupne sa v 20. storočí rozvíjali operačné možnosti a dochádzalo k vzniku očných bánk. Vznikli asociácie (Americká a Európska) združujúce očné banky, aby sa upravili štandardy pri tvorbe tkaniva. Nové poznatky v odbere, skladovaní a testovaní darcovských rohoviek prispeli k úspešnosti tohto typu tkanivových transplantácii. V súčasnosti sa v rámci technického pokroku zameriavajú oftalmológovia na lamelárne keratoplastiky, pri ktorých dosahujú skvelé výkony, znižuje sa odmietnutie tkaniva, tkanivo nie je za potreby pripevňovať pomocou stehov, atď. Rohovka je najčastejšie a najúspešnejšie transplantovaným tkanivom.

 

 

 

Indikácie transplantácie

Najčastejšie príčiny transplantácie rohovky sú bulózna keratopatia, rôzne dystrofie rohovky, keratokonus, retransplantácie, úrazy, infekčné keratitídy a degenerácie.

Degenerácie rohovky – sú sekundárne vzniknuté ochorenia. Vplyv na ne má vek a ďalšie častokrát systémové choroby.

Bulózna keratopatia – rohovka opúcha a vedie to k pľuzgierom na jej povrchu. Príznaky tohto ochorenia sú ostrá bolesť, rezanie atď. Je dôležité znížiť tekutinu v oku, niekedy pomôžu mäkké kontaktné šošovky a ak je zhoršenie veľké tak sa podstupuje keratoplastika.

Pelucidná marginálna degenerácia – je charakterizovaná pomalou progresívnou degeneráciou so stenčovaním rohovky a napadnuté bývajú spravidla obidve oči, riešením sú pri niektorých pacientoch okuliare alebo kontaktné šošovky a pri niektorých prípadoch to musí byť až operácia.

Ektatické rohovkové degenerácie

Keratokonus – je charakterizované vykleňovaním rohovky, ktorá stráca na hrúbke. Podmieňuje vznik astigmatizmu, ktorý je ťažko napraviť okuliarmi. Možnosti liečby sú aplikáciou tvrdých kontaktných šošoviek alebo transplantácia rohovky.

Dystrofie
Je to súbor dedičných ochorení, ktoré majú za následok patologické zmeny na rohovke

• Dystrofia epitelu a bowmanovej membrány – rôzne typy, každá charakterizovaná inými symptómami, liečba je možná excimerovým laserom alebo lamelárnou keratoplastikou, je možné, že aj po liečebných zákrokoch zvykne dystrofia prerásť a recidivovať (opätovne sa vracať)

• Stromálna dystrofia – rôzne typy s rôznou charakteristikou symptómov, všeobecne sa dá hodnotiť, že sa prejavuje eróziami a bolesťami, dystrofia sa môže prejaviť recidivizujúcimi eróziami aj po zákroku. Liečba spočíva ako pri predošlom ochorení v keratektomií a v lamelárnej alebo perforujúcej keratoplastike.

• Endoteliálna dystrofia

Fuchsova endotelová dystrofia rohovky – má dva typy, typ s neskoršou manifestáciou patrí k najčastejším rohovkovým dystrofiam, jej charakteristickým znakom je prítomnosť kvapkovitých útvarov na Descemete, tieto útvary prenikajú do hlbších vrstiev a tým ničia endotelové bunky. V neskorších štádiach sa pridružujú ďalšie symptómy.

Zadná polymorfná dystrofia rohovky – zmeny na vrstve endotelu a Descemetovej membrány, ostrosť zraku je znížená.

Kongenitálna hereditárna endotelová dystrofia – dedičné ochorenia, ktoré je charakterizované zníženou funkciou endotelu. Endotelová dystrofia viazaná na X chromozóm – postihnutie mužov.
• Pri všetkých druhoch endoteliálnej dystrofie je možná liečba v podobe lamelárnej a perforujúcej keratoplastiky.

Sekundárne poškodenie endotelu
• Jedná sa o mechanické, chemické alebo zápalové poškodenie

 

 

Objednanie transplantátu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Postup

• Po mailovom, alebo telefonickom objednaní poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyplní objednávku (kolónka dokumenty – objednávka).
• Objednávka sa zasiela do tkanivového zariadenia elektronicky a je potvrdená podpisom poskytovateľa.
• Vypĺňajú sa všetky informácie v objednávke.
• Tkanivové zariadenie zaznamená požiadavku na tkanivo a pošle objednávateľovi potvrdenie mailom
• Pred približným termínom operácie sa tkanivové zariadenie informuje o požiadavke na tkanivo. V prípade, že je tkanivo schválené, tak sa poskytovateľovi odosiela za vhodných podmienok aj s náležitými dokumentami.

 

 

Poskytujeme

Tkanivo
Rohovkový štep pre PKP v hypotermických podmienkach
Lamela na DMEK – ručná separácia
Lamela na PDEK – ručná separácia
Lamela na DALK – ručná separácia

 

 

Dokumenty

Objednávka

Inštrukcie pri obdržaní tkaniva

Výskyt nežiadúcej reakcie