Vyhraj laserovú operáciu očí v hodnote 1000€ a zbav sa okuliarov a šošoviek! :)

Súťaž o laserovú operáciu očí!

SÚŤAŽ!!!

Vyhraj laserovú operáciu očí v hodnote 1000€ a zbav sa okuliarov a šošoviek!:) 
Stačí, ak sa staneš fanúšikom našej facebook stránky, likneš súťažný príspevok a uhádneš koľko citylightov máme v Bratislave. Svoj tip vlož do komentára na facebooku. Losovanie výhercov prebehne už 3.9.2018.

Do súťaže sa môžeš teda zapojiť do 2.9.2018.

CENY:

1. cena: Laserová operácia očí excimerom v hodnote 1000€
2. cena: 50 % zľava na laserovú operáciu očí excimerom

Operáciu môžeš vyhrať aj pre svoju rodinu, kamoša, kamošku či kolegu/kolegyňu :) 

Náš Facebook: https://www.facebook.com/Centrum-mikrochirurgie-oka-147661945293820/

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Vyhraj laserovú operáciu očí (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook/webovej stránke vyhlasovateľa súťaže CMO (ďalej len „štatút“).

 

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno:            Robin Look,spol. s.r.o., prevádzka: Centrum mikrochirurgie oka

Sídlo spoločnosti:            Gagarinova 7/B, 821 03  Bratislava

IČO:                                          31 341 179

Zapísaný v registri:          Okresný súd Bratislava I, oddiel S.r.o., vložka 4244/B

 (ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

 II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

1. Účelom súťaže je propagácia Centra mikrochirurgie oka a propagácia  služieb vyhlasovateľa súťaže.

2. Predmetom súťaže je zodpovedanie otázky vyhlasovateľa súťaže a uvedenie odpovede v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke, označenie príspevku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke tlačidlom „Páči sa mi to“ (tzv. like) a označenie facebook stránku vyhlasovateľa súťaže tlačidlom „Páči sa mi to“ (tzv. like).

III. LEHOTA SÚŤAŽE

1. Súťaž trvá odo dňa 8.8.2018 od 15:00 hod. do dňa 2.9.2018 do 23:59 hod., kedy je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. Štatútu zodpovie otázku vyhlasovateľa súťaže a uvedie odpoveď v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke, označí príspevok vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke tlačidlom „Páči sa mi to“ (tzv. like) a označí facebook stránku vyhlasovateľa súťaže tlačidlom „Páči sa mi to“ (tzv. Like).

4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

5. Súťažiaci môže výhru darovať rodinným príslušníkom resp. kamarátom

6. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

7. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu

8. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

9. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

Laserová operácia obidvoch očí excimerovým laserom  (ďalej len „hlavná cena“),  v hodnote 1000 EUR

50 % zľava na laserovú operáciu obidvoch očí excimerovým laserom  (ďalej len „cena č. 2“),

5. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 9.9. 2018.

2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže. O priebehu žrebovania bude vyhotovená zápisnica, podpísaná všetkými 3 žrebujúcimi.

3. Vyžrebovaný bude jeden výherca hlavnej ceny, jeden výherca ceny č. 2 . Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.

4. Vyžrebovaní výhercovia budú informovaní telefonicky alebo elektronicky o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania, t.j. najneskôr do 12.9. 2018. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

V Bratislave,  dňa 8.8.2018                                                                          

 

comments powered by Disqus Všetky novinky