Elektrofyziologické vyšetrenia pacientov na najvyššej úrovni už aj na Slovensku

Unikátna diagnostická jednotka od septembra v CMO

Od 21.septembra sme v CMo spustili unikátnu diagnostickú jednotku, ktorá je jedinečnou svojho druhu na Slovensku a patrí k špiškovým pracoviskám v Európe. Odborným garantom pracoviska je MUDr. Tamara Štětinová, PhD., očná lekárka, ktorá pracuje v CMO od apríla 2015.

MUDr. Tamara Štětinová, PhD. je skúsená očná lekárka s atestáciou v odbore oftalmológia a pedooftalmológia. Doktorandskú skúšku absolvovala v roku 2009, pričom témou jej dizertačnej práce bola "Diagnostika tapetoretinálnych dystrofií pomocou elektrofyziologických vyšetrovacích metód". Od roku 2002 vyučovala odbor oftalmológia na LFUK Bratislava, vrátane zahraničných poslucháčov v anglickom jazyku. Je autorkou 32 prednášok a publikácií a to tak domácich ako aj zahraničných. MUDr. Tamara Štětinová, PhD. hovorí anglicky, nemecky a maďarsky.

Význam elektrofyziologického vyšetrenia (ELF) pri očných a iných ochoreniach

 

Elektrofyziologické vyšetrenie by v súčasnej dobe malo byť neoddeliteľnou súčasťou komplexného očného vyšetrenia a následnej diagnostiky, pretože poskytuje objektívnu informáciu o fungovaní sietnice a optického nervu a to všetko mimo subjektívneho aspektu u  pacienta.

Jedná sa o metodiky EOG, ERG, PERG, FVEP, PVEP, mfERG, mfVEP a oscilačné potenciály. Všetko sú metodiky neinvazívne, bezkontaktné. Odpovede sú snímané pomocou elektród. Sú dobre tolerované aj deťmi.

 

Význam elektrofyziologických vyšetrení spočíva:

 • V upresnení/potvrdení/doplnení vyšetrenia v prípade spornej diagnózy, alebo pri sledovaní vývoja ochorenia oka
 • V diagnostikovaní počiatočných známok ochorenia oka ešte pred ich manifestáciou
 •  V genetickej prognóze, v prenatálnej diagnostike v spolupráci s genetikmi
 • U nevysvetliteľných porúch videnia (aj psychofyzických) pri fyziologickom náleze, pri emocionálnych výkyvoch, simulácii

 

Elektrofyziologické metodiky nám dávajú informácie o stave sietnice a optického nervu:

 • Pri TRD a neuropatiách ZN (hypoplázia/atrofia)
 • Pri glaukóme (aj v „threshold“ štádiu!) a výpadoch v ZP
 • Pri diabetickej retinopatii (pred/po ALK)
 • Pri retinopatii nedonosených (pred/po DLK)
 • Pri uveitídach predných a zadných
 • Pri sklovcových/sietnicových zmenách (okrem TRD)
 • Pri zníženej transparentnosti optických médií (rohovka/šošovka)
 • Pri škúlení
 • Pri traumatických zmenách oka, pri intoxikáciách
 • Pri neurologických ochoreniach (skleróza multiplex, ALS, neuropatie periférnych nervov, mozgové choroby), pri svalových poruchách (progresívne dystrofie)
 • Pri poruchách sluchového aparátu, pri vrodenom/asociovanom nystagme

 

Všetky menované ochorenia majú nielen špecifický klinický obraz, ale majú aj špecifickú elektrickú aktivitu sietnice, ktorá sa graficky prejavuje vo forme kriviek.  Tieto sa porovnávajú proti norme. Jednotlivé choroby sa práve morfologickou modifikáciou kriviek od seba odlišujú.

Základné zábleskové ERG vyšetrenie má preukázateľný význam i pri normálnom náleze na sietnici a zrakovom nerve, avšak pri nízkom vízuse. Elektroretinogramom nazývame vyšetrením získanú krivku, zloženú z vĺn –a-, -b-, -c-,  a oscilačných potenciálov. Morfologická zmena ktorejkoľvek z nich signalizuje topografiu ochorenia.

Elektroretinogram predstavuje  masívnu odpoveď sietnice pri jej komplexnej stimulácii svetlom formou zábleskov. Zaznamenáva odpoveď vonkajších,  ale aj vnútorných vrstiev sietnice, teda funkciu čapíkov, tyčiniek, bipolárnych a gangliových buniek, VEP vyšetrenie zase funkciu zrakového nervu, dráh, i funkciu kortexu. Možno použiť aj metódu štruktúrovaného podnetu. Multifokálne metodiky presne topograficky zobrazujú poškodenie i reparáciu v mieste postihnutia.

Najnovšie metodiky založené na báze multifokálnych podnetov ERG/VEP topograficky presne určujú/ ohraničujú lokus lézie alebo, naopak, reparácie poškodeného tkaniva.

Odlišujú ochorenie sietnice od ZN (optická neuritída, hypoplázia nervu, kompresia/atrofia  nervu versus sietnicová patológia, ale aj supraselárne procesy)

Pre najmladších pacientov je možné ELF vyšetrenie, pomocou tzv. „hand held ERG“, teda prispôsobený malý, ručný bubon pre stimuláciu sietnice, kojencov je možné vyšetriť poležiačky, pomocou stimulačných okuliarov.

 

Zoznam niektorých najznámejších ochorení sietnice, pri ktorých by malo byť ELF vyšetrenie samozrejmosťou:

 

Hereditárne, geneticky podmienené:

 • Pigmentová dystrofia sietnice, Leberova kongenitálna amauróza,  M.Stargardt, m.Best
 • Čapíková dystrofia, juvenilná X retinoschíza, Coatsova choroba, CSNB

Akvirované:

 • Diabetická retinopatia, hypertenzia, glaukóm, uveitída, sklovcové zmeny
 • CRVO, CRAO, BRVO- cievne čiastočné/úplné oklúzie,
 • Centrálna serózna retinopatia, amócia, retinopatia nedonosených

U sietnicových dystrofií  môžu byť porušené izolovane tyčinky, čapíky, alebo oboje súčasne. Podľa toho je možné odlíšiť periférne formy od centrálnych.

Elektrofyziologickými metodikami dokážeme potvrdiť/vylúčiť okrem heredodegeneratívnych ochorení sietnice, či porúch ZN aj kataraktu, rohovkové dystrofie, farbosleposť , šeroslepotu,  metabolické ochorenia, choroby CNS, či psychogénne poruchy videnia, zasiahnuť môže čiastočne i do psychológie (dyslexia). Dokáže určovať vplyv liekov na organizmus (Plaquenil, kortikosteroidy, amiodaron).

comments powered by Disqus Všetky novinky