Vyhrajte kompletné očné vyšetrenie v hodnote 80 €.

Súťaž o vyšetrenie k Svetovému dňu zdravia

K nedeľnému Svetovému dňu zdravia sme si pre vás pripravili súťaž. Zapojte sa a vyhrajte kompletné očné vyšetrenie v CMO v hodnote 80 €. :) Je to hračka. Stačí, ak nám do komentára pod súťažný príspevok na Facebooku alebo Instagrame napíšete odpoveď na otázku a budete zaradení do žrebovania.

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA: Kedy ste boli naposledy na očnom vyšetrení?

Súťažíme do 7.4. a výhercu vyhlásime v pondelok 8.4.2019. Svoje odpovede píšte na náš Facebook.


ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „Súťaž k Svetovému dňu zdravia“ (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook/webovej stránke vyhlasovateľa súťaže CMO (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno: Robin Look, spol. s.r.o., prevádzka: Centrum mikrochirurgie oka

Sídlo spoločnosti: Gagarinova 7/B, 821 03  Bratislava

IČO: 31 341 179

Zapísaný v registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel S.r.o., vložka 4244/B

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

1. Účelom súťaže je propagácia Centra mikrochirurgie oka a propagácia  služieb vyhlasovateľa súťaže.

2. Predmetom súťaže je zodpovedanie otázky vyhlasovateľa súťaže a uvedenie odpovede v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na jeho Facebook alebo Instagram stránke.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

1. Súťaž trvá odo dňa 3.4.2019 od 16:00 hod. do dňa 7.4.2019 do 23:59 hod., kedy je možné zapojiť sa do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte súťaže.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. Štatútu zodpovie otázku vyhlasovateľa súťaže a uvedie odpoveď v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na jeho Facebook alebo Instagram stránke.

4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

5. Súťažiaci môže výhru darovať rodinným príslušníkom resp. kamarátom.

6. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

7. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

8. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

9. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu:

    - Kompletné očné vyšetrenie (ďalej len „hlavná cena“ alebo „cena“)

2. Hodnota hlavnej ceny je 80,- EUR (slovom: osemdesiat eur)

3. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

1. Žrebovanie súťažiaceho, ktorý splnil všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhráva cenu (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 13.4.2019.

2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercu vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

3. Vyžrebovaný bude jeden výherca hlavnej ceny. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.

4. Vyžrebovaný výherca bude informovaný telefonicky alebo elektronicky o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

5. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

6. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na Facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu 1. tohto Článku štatútu.

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

 

V Bratislave dňa 3.4.2019                                                                Vyhlasovateľ súťaže: Robin Look, spol. s.r.o.                                    

 

 

 

comments powered by Disqus Všetky novinky