V roku 2008 sme ako prvé oftalmologické pracovisko na Slovensku vykonali unikátnu čiastočnú transplantáciu rohovky tzv. zadnú lamelárnu keratoplastiku, kedy dochádza k výmene len poškodenej časti rohovky. Od tohto obdobia sme sa stali lídrami transplantačného programu v oftalmológii a založili prvé transplantačné centrum v režime jednodňovej chirurgie na Slovensku. CMO sa na základe rozhodnutia MZ SR stalo tkanivovým zariadením v odbore oftalmológia, pretože splnilo všetky podmienky v zmysle platnej legislatívy SR.

Transplantačné a rohovkové centrum CMO pracuje pod vedením primára MUDr. Jaroslava Nikla. V CMO ako hosťujúci lekár už niekoľko rokov pracuje a väčšinu transplantácií vykonáva prim. MUDr. Pavel Studený, primár  Očnej kliniky FN Královské Vinohrady z Prahy, vynikajúci očný chirurg, ktorý je lídrom transplantačného programu aj v Českej republike. Transplantáty nám dodáva TBI, Baltimore, USA prostredníctvom OTB FN Královské Vinohrady v Prahe a to v excelentnej kvalite. Čakacie doby na transplantáciu rohovky v CMO zvyčajne nepresiahnu 4-6 týždňov. Úspešnosť našich operácií začína kvalitnou diagnostikou a prípravou pacienta na operáciu a končí použitím najmodernejších chirurgických postupov s použitím kvalitných rohovkových tkanív najerudovanejším očným chirurgom v tejto oblasti. Operácie, pri ktorých sa vykonávajú transplantácie rohoviek v CMO hradia všetky zdravotné poisťovne.

Translantácia rohovky

Indikácie pre transplantáciu rohovky:

  • Optické - cieľ je zlepšenie zrakovej ostrosti tým, že nahradí menej priehľadnú a poškodenú časť rohovky zdravým tkanivom od darcu. Najčastejšia indikácia v tejto skupine je tzv. bulózna keratopatia ( opuch rohovky) vznikutá po operácii sivého zákalu, keratokónus, degenerácie a dystrofie rohovky. Taktiež v dôsledku zjazvenia po zápale rohovky alebo úraze.
  • Rekonštrukčné – cieľom je zachovať integritu rohovky u pacientov so stenčením rohovky, alebo rekonštruktručné výkony anatómie oka po perforáciách rohovky.
  • Terapeutické – cieľom je odstránenie zapáleného tkaniva rohovky pri bakteriálnej alebo vírusovej infekcii nereagujúcej na liečbu.
  • Kozmetické – pre zlepšenie vzhľadu pacientov s viditeľnými jazvami alebo zbelením rohovky.

Typy transplantácii rohovky

Podľa nálezu a diagnózy indikujeme buď výmenu rohovky v plnej hrúbke -

Perforujúca keratoplastika

alebo čoraz viac preferovanú čiastočnú, tzv. lamelárnu transplantáciu rohovky, s výmenou len poškodenej vrstvy rohovky.

Na našom pracovisku počet lamelárnych transplantácii výrazne prevyšuje.

Výhodou je najmä to, že pacientovi ponechávame zdravú časť tkaniva a vymeníme len tú, z piatich vrstiev rohovky, ktorá je poškodená.

Tým sa výrazne znižuje riziko imunitnej reakcie a odvrhnutie dárcovského tkaniva príjemcom. Nie sme nútení pacientom ordinovať agresívnu imunosupresívnu terapiu. Taktiež rekonvalescencia a návrat pacienta do normálneho života je za podstatne kratšiu dobu v porovnaní s perforujúcimi keratoplastikami. Transplantácie vykonávame v lokálnej anestézii, čím odpadá vysoké riziko komplikácii organizmu vyplývajúce z celkovej anestézii.

Superficial Anterior Lamellar Keratoplasty (SALK)

Predná povrchová lamelárna keratoplastika, kedy pomocou špeciálneho inštrumentu alebo femtosekundového lasera odstránime len povrchovú časť rohovky. Dôvodom môžu byť povrchové nerovnosti rohovky , jazvy, dystrofie alebo pozápalové zmeny.

Deep Anterior Lamellar keratoplasty (DALK)

Hlboká predná lamelárna keratoplastika , kedy z vlastnej rohovky ponechávame len najvnútornejšie časti a tým minimalizujeme riziko imunitného odvrhnutia transplantátu. Taktiež tým, že inegrita oka zostáva zachovaná sa minimalizuje riziko vnútročných infekcií, zápalov, zrastov a krvácaní. Najčastejšou príčinou na tento typ operácie okrem iných je keratokónus (ektatické vyklenovanie rohovky).

Descemet stripping automated endothelial keratoplasty (DSAEK)

Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK)

Zadná lamelárna keratoplastika , pri ktorej odstránime najvnútornejšiu vrstvu rohovky a nahradíme ju adekvátnou časťou dárcovskej rohovky, buď s časťou strómy (DSAEK),

alebo len vrstou tzv. Descemetskej membrány a endotelu.

Najčastejšou príčinou na tieto typy operácií je opuch rohovky vzniknutý buď po operácii sivého zákalu, alebo vrodenou dystrofiou vnútorných vrstiev rohovky.

Čakacie doby na transplantácie rohovky sú v Centre mikrochirugie oka približne mesiac a vo väčšine každý čakajúci pacient je aj v dohodnutý termín odtransplantovaný. Umožnuje nám to hlavne odber tkaniva z Očnej tkanivovej banky FNKV Praha, ktorá sa vypracovala na špičkovú svetovú úroveň pracovísk, ktoré poskytujú nové typy očných tkanív najvyššej kvality a bezpečnosti.

Všetky typy transplantácií, ktoré v CMO vykonávame sú u nás, ako jedinom pracovisku jednodňovej očnej chirurgie na Slovensku hradené aj všetkými zdravotnými poisťovňami

Transplantácia kmeňových limbálnych buniek

Integrita obnovovania povrchovej vrstvy rohovky sa opiera o existenciu populácie kmeňových limbálnych buniek. Nachádzajú sa na rozhraní bielka a samotnej rohovky. Ich pomnožením vzniká najpovrchovejšia vrstva rohovky – epitel. Epitel je neustále nahrádzaný novým - proces podobný obnovovaniu povrchu kože. Tento cyklus je zásadný pre udržanie zdravého a transparentného povrchu rohovky.

Ich zničenie môže byť buď primárne (napr. vrodená erythrokeratoderma), ale najčastejšie sekundárne poškodenie úrazom (poleptanie, popálenie), alebo imunologicky (napr.Stevens Johnsonov syndróm). Následkom toho v konečnom štádiu vzniká na povrchu rohovky cievnatá vaskularizovaná blana výrazne obmedzujúca videnie.

Jednoduchá transplantácia rohovky v takomto prípade je vždy neúspešná. Rohovke od mŕtveho dárcu totižto chýbajú kmeňové bunky a dárcovská rohovka sa nemá ako regenerovať a ujať.

V našom centre vykovávame transplantácie kmeňových limbálnych buniek, ktoré sa snažíme ak je to možné získať z druhého oka pacienta, ale najčastejšie od príbuzného darcu.

Výnimočnosť našich zákrokov spočíva v tom, že pred transplantáciou zisťujeme najväčšiu imunologickú zhodu (tzv. HLA typizáciu) medzi darcom a príjemcom a následne transplantujeme časť rohovky spolu s kmeňovými limbálnymi bunkami.

Corneal Cross Linking (CXL)

Neinvazívna (bez abrázie epitelu rohovky) rsp. mini- invazívna (s abráziou epitelu rohovky) metóda terapie keratokonusu. Obidva metodické postupy považujeme za správne a preto po dôkladnom vyšetrení a analýze prednej a zadnej plochy rohovky, jej zakrivenia a hrúbky indikujeme jeden alebo druhý postup. Vo veľkej väčšine prípadov sa však prikláňame k postupu bez abrázie, ktorý je pre pacienta menej bolestivý a v pooperačnom období neobmedzujúci.

Výkon sa oboch prípadoch vykonáva v topickej anestézii, v prípade postupu bez abrázie z dôvodu vyššieho komfortu. Na rohovku pacienta aplikujeme roztok riboflavínu a dextránu v dvojminútových intervaloch do tej doby kým biomikroskopicky nepozorujeme prienik roztoku do prednej komory. Pri transepiteliálnej aplikácii tento fenomén pozorujeme väčšinou až po 45 minútovej aplikácii roztoku.

Expozícia UV- A žiareniu trvá 30 minút s pokračujúcou aplikáciou roztoku riboflavínu a topických anestetík.

Po ukončení ožarovania v prípade postupu s abráziou je na oko nasadená kontaktná šošovka, ktorá oko kryje najbližšie štyri dni. Pokiaľ je šošovka v oku v domácej liečbe si pacient do oka aplikuje antibiotické kvapky 5 krát denne. Po odstránení šošovky z oka sa terapia zmení na lokálne kortikoidy, podobne ako v prípade transepiteliálneho výkonu. Kortikoidy sa do oka aplikujú po dobu troch mesiacov.
Pacient následne absolvuje blok kontrol trvajúci šesť mesiacov.

CXL je metóda, ktorej úlohou je zastaviť progresiu ektatického ochorenia rohovky, nie kompenzovať cylindrickú chybu, ktorá vzniká s progresiou tohto ochorenia.

V CMO Bratislava vykonávame túto terapiu od júna 2009 a našim pacientom ju v plnej výške hradia všetky zdravotné poisťovne.

Intrastromálne segmenty

Implantácia intrastromálnych segmentov je invazívna technika, pri ktorej sa do cca 80% hrúbky rohovky po vytvorení intastromálneho kanálu vloží jeden, alebo dva segmenty. Počet segmentov záleží od toho aká veľká a ako rozložená je plocha keratokonusu.

Tejto ambulantnej operácii predchádza detailné vyšetrenie rohovky a stanovenie počtu implantátov a miesta incízie.

Samotný operačný výkon trvá približne 25 minút. Na záver operácie sa oko kryje kontaktnou šošovkou, ktorá sa odstráni na 4. pooperačný deň. Pooperačná liečba je veľmi krátka a trvá len sedem dní.

Podobne ako v prípade CXL je následná sledovacia doba šesť mesiacov. Aj tento výkon je hradený pacientom CMO všetkými zdravotnými poisťovňami.