Správna diagnostika očných ochorení je veľmi dôležitá a tvorí základ pre správnu chirurgickú liečbu. CMO je vybavené 4 ambulanciami, v ktorých dokážeme veľmi presne diagnostikovať väčšinu oftalmologických ochorení. Očné ambulancie CMO sú vybavené špičkovou diagnostickou technikou, ktorá je na vysokej európskej úrovni. Okrem dvoch všeobecných ambulancií, ktoré služia predovšetkým na komplexné a predoperačné vyšetrenia máme aj ambulanciu laserovú, vybavenú YAG laserom a zeleným laserom, ako aj prístrojom na liečbu keratokonusu metódou CXL a ambulanciu na špeciálne vyšetrenia, v ktorej vykonávame OCT diagnostiku, vyšetrenia perimetrom a ako jediné pracovisko na Slovensku elektrofyziologické vyšetrenia (ELF) za použitia multifokálnych ERG a VEP.Tento typ vyšetrení v CMO vykonáva MUDr. Tamara Štětinová, PhD., ktorá sa touto problematikou zaoberá už viac ako 20 rokov a patrí v tejto oblasti k najskúsenejším odborníkom v českej aj slovenskej republike.

Význam elektrofyziologického vyšetrenia (ELF) pri očných a iných ochoreniach

Súčasťou komplexného očného vyšetrenia by malo byť automaticky aj elektrofyziologické vyšetrenie za účelom čo najpresnejšej diagnostiky pri ochorení oka.

Jedná sa o metodiky EOG, ERG, PERG, FVEP, PVEP, mfERG, mfVEP a oscilačné potenciály. Všetko sú metodiky neinvazívne, bezkontaktné. Sú dobre tolerované aj deťmi.

Význam elektrofyziologických vyšetrení spočíva:

 • V upresnení/potvrdení/doplnení vyšetrenia v prípade spornej diagnózy u pacienta, alebo pri sledovaní vývoja ochorenia.
 • V diagnostikovaní počiatočných známok ochorenia ešte pred manifestáciou u malých/mladých detí alebo dospelých.
 • Pri sklovcových/sietnicových zmenách.
 • Pri traumatických zmenách oka.
 • V genetickej prognóze, v prenatálnej diagnostike, v spolupráci s genetickým laboratóriom.
 • U nevysvetliteľných porúch videnia (aj psychofyzických) pri fyziologickom náleze, pri emocionálnych výkyvoch, simulácii.
 • Pri neurologických ochoreniach (skleróza multiplex, ALS, neuritída n.II).
 • Svalové poruchy/dystrofie.
 • Pri intoxikáciách.

Najnovšie metodiky založené na báze multifokálnych podnetov ERG/VEP topograficky presne určujú/ ohraničujú lokus lézie alebo reparácie.

Odlišujú ochorenie S od ZN (optická neuritída, hypoplázia nervu, kompresia nervu, versus sietnicová patológia).

Zoznam niektorých ochorení, pri ktorých by malo byť toto vyšetrenie samozrejmosťou:

Hereditárne, geneticky podmienené:

 • Pigmentová dystrofia sietnice, Leberova kongenitálna amauróza
 • Juvenilná X- viazaná retinoschíza, Coatsova choroba
 • M.Stargardt
 • X-linked CSNB
 • Choroideremia X-viazaná
 • Maculopathie (m.Best)

Akvirované:

 • Diabetická retinopatia, hypertenzia
 • CRVO, CRAO, BRVO- cievne čiastočné/úplné oklúzie
 • Centrálna serózna retinopatia, amócia
 • Retinopatia nedonosených detí

ELF dokáže potvrdiť/vylúčiť okrem heredodegeneratívnych ochorení sietnice, či porúch ZN aj kataraktu, rohovkové dystrofie, farbosleposť , šeroslepotu, tiež pomáha diagnostikovať intoxikáciu, resp.vplyv liekov na organizmus (Plaquenil), či psychogénne poruchy videnia, zasiahnuť môže čiastočne i do psychológie (dyslexia).

Porušené môžu byť izolovane tyčinky, čapíky, alebo oboje súčasne (Leber, TRD pig.)).

Pri postihnutí výlučne tyčiniek môže ísť o tapetoretinálne dystrofie. Pri čapíkových poruchách prevažne suponujeme ochorenia makuly.

Zábleskové ERG má nesporný význam i pri normálnom náleze na sietnici a zrakovom nerve, avšak so zlým videním. Elektroretinogramom nazývame vyšetrením získanú krivku, zloženú z vĺn –a-, -b-, -c-, podľa typu prístroja i vlnky oscilačných potenciálov. Morfologická zmena ktorejkoľvek z nich signalizuje topografiu ochorenia.

Elektroretinogram predstavuje masívnu odpoveď sietnice pri jej komplexnej stimulácii svetlom formou zábleskov. Zaznamenáva odpoveď vonkajších, ale aj vnútorných vrstiev sietnice, teda funkciu čapíkov, tyčiniek, bipolárnych a gangliových buniek, VEP vyšetrenie zase funkciu zrakového nervu, dráh, i funkciu kortexu. Možno použiť aj metódu štruktúrovaného podnetu. Multifokálne metodiky presne topograficky zobrazujú poškodenie i reparáciu v mieste postihnutia.